Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 Dynaudio
 
Dynaudio DM2/6
170 x 292 x 240 мм
5.6 кг
24150 р.
 
 
Dynaudio DM2/8
9,4 кг
35700 р.
 
 
Dynaudio Excite X12
170 х 285 х 255 мм
6,5 кг
33600 р.
 
 
Dynaudio Excite X16
205 х 350 х 290 мм
9 кг
48300 р.
 
 
Dynaudio Excite X22 Center
500 х 130 х 210 мм
7 кг
26250 р.
 
 
Dynaudio Excite X32
170 х 920 х 270 мм
17,2 кг
86100 р.
 
 
Dynaudio Excite X36
205 х 1040 х 310 мм
23.5 кг
109200 р.
 
 
Dynaudio Focus 110
305 x 173 х 285 мм
7.3 кг
56700 р.
 
 
Dynaudio Focus 110A
173 x 305 х 322 мм
8,5 кг
75600 р.
 
 
Dynaudio Focus 140
350 x 203 х 295 мм
8.5 кг
79380 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ