Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 Dynaudio
 
Dynaudio Confidence Center
800 x 300 х 380 мм
20,6 кг
277200 р.
 
 
Dynaudio Consequence Ultimate Edition
430 x 1330 x 630 мм
114 кг
1000000 р.
 
 
Dynaudio Contour S1.4
18.8x40x34 см
123900 р.
 
 
Dynaudio Contour S3.4
19x120x34 см
231000 р.
 
 
Dynaudio Contour S5.4
21.4x145x39 см
352800 р.
 
 
Dynaudio Contour SC
49x16x30.3 см
10.3кг
77700 р.
 
 
Dynaudio Contour SCX
193 x 800 x 318 мм
18 кг
119070 р.
 
 
Dynaudio Contour SR
16.5x27.7x16.6 см
4.8кг
88200 р.
 
 
Dynaudio DM 2/7
215 x 355 x 265 мм
7.5 кг
27300 р.
 
 
Dynaudio DM2/10
275 х 450 х 345 мм
44100 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ