Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 Cerwin-Vega
 
Cerwin-Vega VE-8
259 х 762 х 249мм
11.8 кг
21900 р.
 
 
Cerwin-Vega XLS-12
955 x 350 x 330 мм
25.4 кг
42500 р.
 
 
Cerwin-Vega XLS-15
430 x 1030 x 470 мм
38,5 кг
59900 р.
 
 
Cerwin-Vega XLS-215
430 x 1260 x 535 мм
52.6 кг
69900 р.
 
 
Cerwin-Vega XLS-28
855 x 280 x310 кг
19.5 кг
37500 р.
 
 
Cerwin-Vega XLS-6
200x 385 x 290 мм
7,2 кг
11500 р.
 
 
Cerwin-Vega XLS-6C
205 x 580 x 260 мм
10,4 кг
8500 р.
 
 Dali
 
Dali Epicon 2
214 x 386 x 366 мм
10.3 кг
390000 р.
 
 
Dali Epicon 6
232 x 1025 x 441 мм
29.8 кг
880000 р.
 
 
Dali Epicon 8
353 x 1262 x 497 мм
47.5 кг
1000000 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ