Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 Canton
 
Canton GLE 456
455 х 170 х 310 мм
8.6 кг
24990 р.
 
 
Canton GLE 470.2
190 x 960 x 290 мм
14.9 кг
69990 р.
 
 
Canton GLE 476
190 x 963 x 290 мм
14.9 кг
74990 р.
 
 
Canton GLE 496
210 х 1060 х 310 мм
19.2 кг
95990 р.
 
 
Canton GLS 2
170 x 295 x 260 мм
6.5 кг
44990 р.
 
 
Canton GLS 5
455 x 170 x 300 мм
10 кг
31990 р.
 
 
Canton GLS 9
240 x 1050 x 300 мм
21 кг
99990 р.
 
 
Canton InCeiling 465
238 х 238 х 84 мм
1.5 кг
28990 р.
 
 
Canton InCeiling 480
288 х 288 х 107 мм
2.1 кг
34990 р.
 
 
Canton InCeiling 845
190 х 190 х 75 мм
1 кг
29990 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ