Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 B&W
 
B&W CT ISW4
294 х 524 х 114 мм
53620 р.
 
 
B&W CT SW10
340 х 360 х 260 мм
14,85 кг
59470 р.
 
 
B&W CT SW12
396 x 465 x 260 мм
25.5 кг
79620 р.
 
 
B&W CT7.3
360х606х288 мм
21,5 кг
119800 р.
 
 
B&W CT7.4
343 x 444 x 288 мм
15.75 кг
79510 р.
 
 
B&W CT7.5
305x444x288 мм
11.6 кг
48060 р.
 
 
B&W CT8 CC
1100 x 325 x 550 мм
85 кг
694300 р.
 
 
B&W CT8 DS
325 x 1100 x 250 мм
75 кг
486100 р.
 
 
B&W CT8 LR
325 x 1100 x 550 мм
85 кг
694300 р.
 
 
B&W CT8 SW
475 x 475 x 475 мм
35 кг
214900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070   След.  

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ