Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Акустические системы 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Акустические системы
Цена от до Кол-во:

 Акустические системы

 
 Yamaha
 
Yamaha NS-777
276 x 110 x 390 мм
24.4кг
18744 р.
 
 
Yamaha NS-AW392
171 х 273 х 139 мм
2 кг
6800 р.
 
 
Yamaha NS-AW592
206 х 292 х 171 мм
2,4 кг
7560 р.
 
 
Yamaha NS-AW992
233 x 388 x 209 мм
6 кг
11700 р.
 
 
Yamaha NS-C 444
514 x 190 x 213 мм
7.3кг
5595 р.
 
 
Yamaha SOAVO 1
1051 х 349 х 487 мм
27 кг
81930 р.
 
 
Yamaha SOAVO 900 M
220 x 349 x 237 мм
6 кг
28144 р.
 
 
Yamaha YSP-4000
198 х 1030 х 144 мм
16 кг
28231 р.
 
 
Yamaha YSP-4100
1030 x 212 x 90 мм
10 кг
33384 р.
 
 
Yamaha YSP-5100
2100 x 212 x 90 мм
11 кг
42693 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-490  491-500  501-510  511-520  521-530  531-540  541-550  551-560  561-570  571-580  581-590  591-600  601-610  611-620  621-630  631-640  641-650  651-660  661-670  671-680  681-690  691-700  701-710  711-720  721-730  731-740  741-750  751-760  761-770  771-780  781-790  791-800  801-810  811-820  821-830  831-840  841-850  851-860  861-870  871-880  881-890  891-900  901-910  911-920  921-930  931-940  941-950  951-960  961-970  971-980  981-990  991-1000  1001-1010  1011-1020  1021-1030  1031-1040  1041-1050  1051-1060  1061-1070 

// 20000.ru / Акустические системы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ