Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Аксессуары 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Аксессуары
Цена от до Кол-во:

 Аксессуары

 
 BDI
 
BDI Nora 8239
510 x 1950 x 560 мм
73 кг
81548 р.
 
 
BDI Nora Slim 8239-S
510 x 1950 x 470 м
84 кг
79291 р.
 
 
BDI Novia 8424
1200 x 570 x 560 мм
57 кг
47915 р.
 
 
BDI Novia 8426
1321 x 787 x 559 мм
82.1 кг
70115 р.
 
 
BDI Novia 8428
1320 x 736 x 560 мм
65897 р.
 
 
BDI Novia 8429-2
590 x 1880 x 560 мм
99 кг
78699 р.
 
 
BDI OLA 8137
1750 х 480 х 540 мм
63788 р.
 
 
BDI Revo 9980
762 x 863x 520 мм
47027 р.
 
 
BDI Revo 9981
1550 × 520 × 560 мм
69301 р.
 
 
BDI Signal 8323
450 х 2010 х 560 мм
56 кг
67340 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-226   След.  

// 20000.ru / Аксессуары
ПРОИЗВОДИТЕЛИ