Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Аксессуары 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Аксессуары
Цена от до Кол-во:

 Аксессуары

 
 BDI
 
BDI Fin Coffee Table 1106
370 x 1570 x 840 мм
45 кг
42176 р.
 
 
BDI Fin End Table 1110
560 x 750 x 640 мм
17,2 кг
29984 р.
 
 
BDI Hokkaido End Table 2310
540 x 610 x 610 мм
31,2 кг
27872 р.
 
 
BDI Hokkaido Rectangular Console 2323
730 x 410 x 1520 мм
41,2 кг
38464 р.
 
 
BDI Icon 9423
690 x 650 x 520
30747 р.
 
 
BDI Icon 9424
600 x 1170 x 520 мм
33670 р.
 
 
BDI Icon 9425
1280 x 560 x 520 мм
35964 р.
 
 
BDI Marina 8729-2
600 x 1860 x 560 мм
90 кг
81548 р.
 
 
BDI Mirage 8222
1020 x 560 x 560 мм
49025 р.
 
 
BDI Mirage 8224
500 x 1050 x 510 мм
47 кг
44067 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-226   След.  

// 20000.ru / Аксессуары
ПРОИЗВОДИТЕЛИ