Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Аксессуары 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Аксессуары
Цена от до Кол-во:

 Аксессуары

 
 Spectral
 
Spectral SCH1650
1642 х 305 х 373 мм
155000 р.
 
 
Spectral Trio
470 х 580 х 370 мм
11.8 кг
30000 р.
 
 Sunfire
 
Sunfire CRMSTAND
55800 р.
 
 
Sunfire HRSSTAND
292 х 1125 х 287 мм
5,4 кг
31170 р.
 
 System Audio
 
System Audio CB 1
300 мм
4900 р.
 
 
System Audio FS 3
330 мм (диаметр основания), 860 мм (высота)
8,7 кг
21990 р.
 
 
System Audio TS1
130 x 30/50 мм
0.412 кг
5500 р.
 
 Triangle
 
Triangle Bookshelf Speaker Support TS200
250 x 570 x 262 мм
4.7 кг
12410 р.
 
 
Triangle Centre Channel Support TS300
120 x 450 x 330
1 кг
14110 р.
 
 
Высота 900 мм
9010 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-226   След.  

// 20000.ru / Аксессуары
ПРОИЗВОДИТЕЛИ