Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. Аксессуары 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / Аксессуары
Цена от до Кол-во:

 Аксессуары

 
 Elac
 
Elac Stand LS70 for BS203
695/726 х 240 х 290 мм
5 кг
19000 р.
 
 Harman/Kardon
 
Harman/Kardon HE 1000A
4790 р.
 
 
Harman/Kardon HTFS 2
Высота без ножек и колонок: 875 мм,основание овал: овал 227мм x 178мм
7.5 кг
4990 р.
 
 JBL
 
JBL Cinema Stands
6990 р.
 
 
JBL CS STANDS
2490 р.
 
 KEF
 
KEF HTS2001.2 Stand
980 x 260 мм
9500 р.
 
 
KEF HTS3001SE STND
10500 р.
 
 
KEF HTS5001 STND FLR
Высота: 770 мм
19900 р.
 
 
KEF HTS6001 STND
11500 р.
 
 
KEF HTS9001 STND DSK
Высота: 274 мм
12900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-226   След.  

// 20000.ru / Аксессуары
ПРОИЗВОДИТЕЛИ