Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. ASW 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / ASW
Цена от до Кол-во:

 ASW

 
 Акустические системы
 
ASW Cantius 504
1135 x 165 x 375 мм
23.5 кг
75440 р.
 
 
ASW Cantius 604
1340 x 240 x 450 мм
44 кг
113980 р.
 
 
ASW Cantius CS 304
415 x 140 x 310 мм
9 кг
25420 р.
 
 
ASW Cantius CS 504
500 х 165 х 415 мм
13.5 кг
31980 р.
 
 
ASW Chelys
290 x 1250 x 400 мм
45 кг
549400 р.
 
 
ASW GENIUS 100
340 x 145 x 350 мм
8.5 кг
54530 р.
 
 
ASW GENIUS 200
460 х 145 х 350 мм
11.5 кг
39770 р.
 
 
ASW GENIUS 300
1105 x 145 x 350 мм
22 кг
110700 р.
 
 
ASW GENIUS 400
1165 x 170 x 430 мм
37 кг
179170 р.
 
 
ASW Magadis
330 x 1580 x 490 мм
90 кг
979900 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-32   След.   Показать все 

// 20000.ru / ASW
ПРОИЗВОДИТЕЛИ