Телефон: (495) 514-2788
Hi-Fi è Hi-End òåõíèêà: DVD, CD, SACD-ïëååðû, AV-ðåñèâåðû, Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû
Курс: 1 $ = 67.00 р. ASW 
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
Ïî òåëåôîíó 514-2788 íàøè ìåíåäæåðû ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ ïî âñåé Hi-Fi è Hi-End, òåõíèêå ïðåäñòàâëåííîé â ìàãàçèíå
КАТЕГОРИИ

// 20000.ru / ASW
Цена от до Кол-во:

 ASW

 
 Аксессуары
 
ASW Cantius LS Stand C670
Высота 670 мм
20910 р.
 
 
ASW Genius LS Stand G100
Высота 700 мм
8 кг
26855 р.
 
 
ASW Genius LS Stand G200
Высота 600 мм
7.5 кг
26855 р.
 
 
ASW Opus LS Stand for A.V.Spot
Высота 860 мм
6 кг
10250 р.
 
 
ASW OPUS M stand
Высота 810 мм
7 кг
12710 р.
 
 
ASW OPUS Wall Mount M
2 кг
3075 р.
 
 
ASW Opus Wall Mount S & C
2 кг
2870 р.
 
 Акустические системы
 
ASW Cantius 104
470 х 200 х 110мм
13.5 кг
26650 р.
 
 
ASW Cantius 204
340 x 165 x 330 мм
7.5 кг
37310 р.
 
 
ASW Cantius 404
1050 x 140 x 340 мм
17 кг
63960 р.
 
1-10  11-20  21-30  31-32   След.   Показать все 

// 20000.ru / ASW
ПРОИЗВОДИТЕЛИ